Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Pellet@Home

Behoudens tegenstrijdige bepalingen uitdrukkelijk door ons per geschrift bekrachtigd worden alle verkopen, leveringen en werkplaatsprestaties beschouwd gesloten te zijn in de algemene verkoopsvoorwaarden hierna bepaald :

 1. Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
 2. De opgegeven prijzen, alsook in prijslijsten en catalogussen, zijn zuiver informatief en verbinden Pellet@Home niet. Prijzen, kortingen en/of algemene voorwaarden kunnen steeds en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
 3. Alle goederen, met welk vervoermiddel ook verzonden, reizen steeds, al is dit franco, op kosten, risico en verantwoordelijkheid van de koper – aanbesteder.
 4. De goederen afgenomen in onze werkhuizen te Deerlijk of door onze zorgen thuis besteld, moeten onmiddellijk nagezien worden. Dienvolgens moeten alle eventuele klachten schriftelijk per aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden aan de firma, binnen de kortst mogelijke tijd en in elk geval, binnen de 8 dagen die volgen op de ontvangst van de factuur. Mondelinge klachten zijn ongeldig. De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Een ingediende klacht machtigt de koper niet de betaling van de vervallen bedragen uit te stellen.
 5. Alle facturen van Pellet@Home moeten behoudens afwijkend beding, contant betaald worden te Deerlijk, onze maatschappelijke zetel, Tapuitstraat 35 te 8540 Deerlijk. Bij niet tijdige betaling en na vergeefse aangetekende ingebrekestelling(en) zullen de openstaande factuurbedragen ten titel van schadevergoeding verhoogd worden met 12%, met een minimum van 250 euro en een maximum van 2500 euro.
 6. De goederen blijven eigendom van Pellet@Home tot ze volledig betaald zijn. De koper is gehouden de nog niet volledig betaalde goederen op ons eerste verzoek terug te geven en mag deze dan ook onder geen enkele vorm vervreemden nog verpanden.
 7. Iedere bestelling aan onze vertegenwoordigers of agenten overgemaakt is enkel geldig onder voorbehoud van onze schriftelijke aanvaarding.
 8. Elke bestelling wordt in rekening gebracht zodra deze aflevering klaar is. De leveringstermijnen zijn slechts bij wijze van inlichting meegedeeld en zonder enige verbintenis aangezien zij onder andere door daden van derden en door gevallen van overmacht kunnen beïnvloed zijn.
 9. Voor wat betreft de pelletkachels die aangekocht worden met tussenkomst van een bank of financiëringsinstelling dient vooraf een bevestiging van goedkeuring van financiëring op het bureel van Pellet@Home aangekomen te zijn en zal de klant zijn contant gedeelte bijpassen indien nodig op het ogenblik van in ontvangstneming van de pelletkachel.
 10. De herstellingen van breuken, ongeacht de klant in fout of in zijn recht is, moeten voor het verlaten van onze werkplaatsen vereffend worden. Pellet@Home heeft inderdaad met de vereffeningen van herstellingen nooit iets te maken met de verzekeringsmaatschappijen.
 11. Voor klanten die een kostenbestek na breuk laten opmaken, behouden, wij ons het recht voor een ereloon van minimum € 65,00 (excl. BTW) aan te rekenen indien ze ons de herstelling niet toevertrouwen.
 12. Pellet@Home is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- of andere schade of breuk ontstaan door fabricage- of materiaalfouten of door montagegebreken.
 13. Mogelijke garantiewerken worden aan onze klanten berekend en dienen onmiddellijk betaald te worden. Garanties worden slechts toegestaan na aanvaarding door de fabriek en dienvolgens aan de klant terugbetaald. Bij garantiegevallen wordt stilstand van de pelletkachel en gevolgen van dien, evenals depannages nooit vergoed.
 14. De beschikbaarheid van de kachels kan verschillen naargelang de leverbaarheid door de fabrikant zelf. Pellet@Home kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor een latere leveringsdatum zoals eerst werd opgegeven. Hiervoor kan er ook geen enkele schadevergoeding geëist worden door de klant.
 15. Alle vermelde en opgegeven prijzen en productdata zijn steeds onder voorbehoud van typ- of drukfouten. Deze dient de klant steeds te controleren op correctheid. De klant erkent bij ondertekening van de offerte of orderbevestiging dat hij akkoord gaat met onze algemene verkoopsvoorwaarden die hij/zij op aanvraag kan verkrijgen. Dit staat tevens zo vermeld. Indien achteraf, na volledige betaling van de factuur door de klant, blijkt dat er iets niet correct is zoals afgesproken, kan de klant hier geen verhaal op uitoefenen, noch een schadevergoeding eisen.
 16. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd om van het geschil betreffende deze factuur of het onderliggende contract kennis te nemen.